NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

 

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

03 Giá trị vật chất của một người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cảm nhận và nhận biết bên ngoài gồm có Năng lực, Thể chất và Vật chất.

04 giá trị Phi vật chất của một con người là Trí tuệ, Tâm thái, Nhân cách và Phẩm chất.


VẬT CHẤT 

Vật chất không có thật, bản chất của vật chất là tần số rung động năng lượng của người quan sát tương đồng với tần số rung động năng lượng của vật quan sát. Ngưỡng vật chất mà mắt một người có thể nhìn thấy, cảm nhận, hưởng thụ phụ thuộc vào tần số rung động năng lượng của người đó.

Vật chất là những sự vật, hiện tượng mà mình có thể cảm nhận được bằng giác quan; là công cụ phương tiện để trải nghiệm cuộc sống, nhằm thỏa mãn nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ, nhu cầu được quý trọng và nhu cầu được thể hiện bản thân của con người.

Người giàu vật chất là người có đầy đủ công cụ phương tiện để trải nghiệm cuộc sống, và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ, nhu cầu được quý trọng và nhu cầu thể hiện bản thân.

TÀI CHÍNH 

Tài chính được hiểu là: Sự luân chuyển (dòng chảy) của các giá trị của con người (Trí tuệ, Tâm thái, Nhân cách, Phẩm chất, Năng lực, Thể chất, vật chất) ẩn bên dưới các nguồn lực vật chất (tài sản, tiền tệ) giữa con người hoặc các tổ chức với nhau; thông qua đó làm bội tăng các giá trị đang có.

Tài chính đóng vai trò làm phương tiện để có cuộc sống thuận lợi (thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao MQH XH, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu thể hiện bản thân); 

Tài chính có vai trò bảo vệ các khía cạnh chính của cuộc sống (Nội tâm, Sức khỏe, Mối quan hệ); 

Tài chính giúp con người đạt được tự do thời gian. 


# WiT

# CongDongHanhPhuc.vn

Nhận xét

Kiến thức nội tâm

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI