NGƯỜI GIÀU PHẨM CHẤT

 

NGƯỜI GIÀU PHẨM CHẤT

Phẩm chất là 1 trong 4 giá trị Phi vật chất của một con người, ba giá trị phi vật chất còn lại là Trí tuệ, Tâm thái, Nhân cách.

Giá trị vật chất của một người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cảm nhận và nhận biết bên ngoài gồm có Năng lực, Thể chất và Vật chất.PHẨM CHẤT 

Phẩm chất là tính chất bên trong nội tâm của một con người.

Phẩm chất ưu tú là tập hợp các tính chất bên trong nội tâm của một người mà khi có chúng giúp con người đạt đến trạng thái đủ đầy về đời sống vật chất và tinh thần.

Người giàu phẩm chất là người đạt trạng thái đủ đầy cả 5 yếu tố NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN trên cả bốn động lực sinh tồn là bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. 

NHÂN 

Nhân: Hiểu một cách đơn giản là Yêu thương, liên quan đến tánh người là tánh Tài.

Người yêu thương bản thân: là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu được thể hiện mình.

Người yêu thương gia đình: là người góp phần cho gia đình sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu được thể hiện của gia đình.

Người yêu thương tổ chức: là người góp phần cho tổ chức sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu được thể hiện của tổ chức.

Người yêu thương xã hội: là người góp phần cho xã hội sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu được thể hiện của xã hội.

Trọng điểm của Nhân - yêu thương là trạng thái đủ đầy.

LỄ 

Lễ: Hiểu một cách đơn giản là Lễ phép và Lẽ phải, liên quan đến Tánh người là TÁNH THÙY

Người LỄ với bản thân: là người TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN sự hiện diện của bản thân, là người cho cơ hội bản thân được tiếp nhận và thấu hiểu những ĐẠO LÝ cuộc sống và pháp luật.

Người LỄ với gia đình: là người TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN sự hiện diện của người thân trong gia đình, là người góp phần tạo bối cảnh để gia đình có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những ĐẠO LÝ cuộc sống và pháp luật.

Người LỄ với tổ chức: là người TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN sự hiện diện của con người trong tổ chức, là người góp phần tạo bối cảnh để tổ chức có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những ĐẠO LÝ cuộc sống và pháp luật.

Người LỄ với xã hội: là người TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN sự hiện diện của con người trong xã hội, là người góp phần tạo bối cảnh để người trong xã hội có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những ĐẠO LÝ cuộc sống và pháp luật. 

Trọng điểm của Lễ là Trân trọng – biết ơn.

NGHĨA 

Nghĩa: hiểu một cách đơn giản là TRÁCH NHIỆM. Liên quan đến tánh người là tánh Danh.

Người TRÁCH NHIỆM với bản thân: là người GHI NHẬN sự tồn tại của bản thân, rằng bản thân tồn tại vì một LÝ DO hoặc SỨ MỆNH nào đó.

Người TRÁCH NHIỆM với gia đình: là người GHI NHẬN sự tồn tại của bản thân trong gia đình, rằng bản thân sinh ra trong gia đình vì một LÝ DO hoặc SỨ MỆNH nào đó.

Người TRÁCH NHIỆM với tổ chức: là người GHI NHẬN sự tồn tại của bản thân trong tổ chức, rằng sự có mặt của bản thân trong tổ chức là vì một LÝ DO hoặc SỨ MỆNH nào đó.

Người TRÁCH NHIỆM với xã hội: là người GHI NHẬN sự tồn tại của bản thân trong xã hội, rằng sự có mặt của bản thân trong xã hội là vì một LÝ DO hoặc SỨ MỆNH nào đó. 

Trọng điểm của Nghĩa: Ghi nhận.

TRÍ 

Trí là một trong 5 tính chất bên trong nội tâm của một con người. 

Trí: Hiểu một cách đơn giản là LẮNG NGHE

Người LẮNG NGHE bản thân: là người có trạng thái NHẬN THỨC nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người LẮNG NGHE gia đình: là người có trạng thái NHẬN THỨC nội tâm rằng gia đình cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng gia đình cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người LẮNG NGHE tổ chức: là người có trạng thái NHẬN THỨC nội tâm rằng tổ chức cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng tổ chức cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

Người LẮNG NGHE xã hội: là người có trạng thái NHẬN THỨC nội tâm rằng xã hội cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Rằng xã hội cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. 

Trọng điểm của Trí:

-        Lắng nghe để có kiến thức: hữu sư trí

-        Lắng nghe để thông thái: nâng nhận thức lên tầng bậc 3, tự nhiên biết nên nói điều gì phù hợp (thông qua nói chuyện với con người mở được vô sư trí)

TÍN 

Tín: hiểu một cách đơn giản là GIỮ LỜI và ĐÚNG GIỜ. Liên quan đến tánh người là tánh Thực.

Người TÍN với bản thân: là người luôn giữ lời cam kết, giữ lời hứa với bản thân.

Người TÍN với gia đình: là người giữ lời cam kết, giữ lời hứa và luôn đúng giờ với các thành viên trong gia đình.

Người TÍN với tổ chức: là người giữ lời cam kết, giữ lời hứa và luôn đúng giờ với con người trong tổ chức.

Người TÍN với xã hội: là người giữ lời cam kết, giữ lời hứa và luôn đúng giờ với con người trong xã hội. 

Trọng điểm của chữ Tín là đúng giờ và giữ cam kết.


# WIT

# CongDongHanhPhuc.vn

https://www.youtube.com/watch?v=d4h053L7MWI

Nhận xét

Kiến thức nội tâm

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI