NGƯỜI GIÀU NĂNG LỰC

 

NGƯỜI GIÀU NĂNG LỰC

03 Giá trị vật chất của một người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cảm nhận và nhận biết bên ngoài gồm có Năng lực, Thể chất và Vật chất.

04 giá trị Phi vật chất của một con người là Trí tuệ, Tâm thái, Nhân cách và Phẩm chất.

NĂNG LỰC

Năng lực của một người là mức độ trưởng thành của người đó về cả 3 mặt Chuyên môn, Quan niệm và Quan hệ xã hội. Sự trưởng thành của 3 mặt này có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành vòng tuần hoàn Năng lực.

Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây.

Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ.Định nghĩa

Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người: là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa với độ tuổi của họ, đồng thời tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận.

Có các cấp độ năng lực: Biết - Nhớ - Hiểu - Thực hành - Áp dụng - Sáng tạo.

a. Năng lực Chuyên môn:

Là thấu hiểu tất cả các khái niệm của ngành sẽ trở thành người trong ngành, tư duy của ngành (tư duy đích đến, tư duy kết quả, tư duy tầm nhìn) biết những gì phức tạp làm đơn giản trong ngành.

b. Năng lực Quan niệm:

Là người có quan niệm chuẩn, là người thực sự có công cụ cho đi giá trị.

Quan niệm sống bắt nguồn từ khái niệm nguồn và hệ quy chiếu, bao gồm 3 khái niệm nguồn, 7 khái niệm về: trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất. 

Người có quan niệm chuẩn luôn bám trụ vào công cụ, lấy phương tiện đó để tạo giá trị và cho đi.

Khả năng nhận thức và ứng dụng các khía cạnh Đạo lý, Tôn giáo và Khoa học vào đời sống thực tiễn.

c. Năng lực Quan hệ xã hội:

Là khả năng tương tác, kết nối với các đối tượng trong 4 động lực sinh tồn (Bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội).

NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH HƠN NGƯỜI BAO GỒM 3 YẾU TỐ CHÍNH

- Chuyên môn 20%

- Quan niệm 40%

- QHXH 40%

Phân tích xu hướng thông thường các lứa tuổi hiện nay ngoài xã hội:

- 0-30 tuổi: Tập trung vào chuyên môn

- Từ 30-40 tuổi: Xây dựng Mối quan hệ

- Từ 40-50-60 tuổi: lứa tuổi của quan niệm, quan niệm sống.

Vậy nếu một con người có được mối quan hệ xã hội chất lượng hoặc có quan niệm chuẩn trong cuộc sống trước lứa tuổi của mình thì được gọi là trưởng thành hơn người.

Trong xã hội này muốn đi trước con người ta và muốn có được có cuộc sống tốt đẹp hơn người ta đó là các anh chị trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

TRƯỞNG THÀNH

Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây.

Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ.

Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người: là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa với độ tuổi của họ, đồng thời tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận.

Năng lực Chuyên môn 

Là thấu hiểu tất cả các khái niệm của ngành sẽ trở thành người trong ngành, tư duy của ngành (tư duy đích đến, tư duy kết quả, tư duy tầm nhìn) biết những gì phức tạp làm đơn giản trong ngàn

Năng lực Quan niệm 

Là người có quan niệm chuẩn là người thực sự có công cụ cho đi giá trị. quan niệm sống bắt nguồn từ khái niệm nguồn và hệ quy chiếu, quan niệm 7 sự giàu toàn diện bao gồm 3 khái niệm nguồn, 7 khái niệm về trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất; 1 người có quan niệm thực sự chuẩn là họ luôn bám trụ vào công cụ, lấy phương tiện đó để tạo giá trị và phương tiện đó để cho đi

Câu nói: Khi còn nhỏ thì không hiểu chuyện, đến khi hiểu chuyện thì không còn nhỏ.

Cho tiền là hạ sách

Cho năng lực và trung sách

Cho quan niệm mới là thượng sách

Năng lực Quan hệ xã hội

Là khả năng tương tác, kết nối với các đối tượng trong 4 động lực sinh tồn (Bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội)

- Mối quan hệ xã hội: trưởng thành trong quan hệ xã hội thì phải có 2 khái niệm nguồn đó là 9 dạng người cần nhận dạng thu hút và đối đãi và 5 cấp độ mối quan hệ.  con người thì không là con đường thì cũng là cây cầu và đã là con người là nhân tài.

#WiT

# CongDongHanhPhuc.vn


Nhận xét

Kiến thức nội tâm

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI