NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG THÁI

 CHÌA KHOÁ CUỘC ĐỜI

# 9 CHỮ VÀNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

TÂM - TÀI - LỰC

TÂM 

- Tâm chứa đựng con người? Điều này có nghĩa là dự án triển khai có mang giá 

trị phụng sự con người: xã hội, tổ chức, gia đình và bản thân mình;

- Tâm thấu suốt: Hiểu sâu sắc điều mình mong muốn làm với kiến thức sâu, sự hiểu biết rộng; Đó là làm rõ hình ảnh tâm trí mong muốn đạt được, khái niệm nguồn về việc triển khai dự án thành công, đồng tần số rung động năng lượng khi trình bày về dự án;

TÀI 

- Tài năng: Đó là năng lực chuyên môn trong ngành theo đuổi. Nếu bạn có thể:

“Việc phức tạp làm đơn giản Bạn là chuyên gia;

Việc đơn giản thường xuyên làm Bạn là người trong ngành;

Việc thường xuyên dụng tâm làm Bạn là người đắc thắng”

- Tài chính: Nguồn vốn triển khai dự án và nguồn huy động từ nhà đầu tư, vốn vay và quan trọng là khả năng hoạch định điểm hòa vốn và sinh lời;

Đặc biệt là quan niệm về tài chính như thế nào, dùng tiền đúng mục đích ý nghĩa vì sự phát triển trường tồn của dự án;

LỰC 

- Mối qua hệ xã hội quyết định thành công và phát triển nhanh chóng của dự án. Tư duy một khách hàng là Nhân mạch có tiếng nói trong 1 cộng đồng và họ là Nhà quảng bá cho dự án thì ngon không thẻ hình dung. Nếu có 1000 Nhân mạch # 1000 Nhà quảng bá cho Bạn? Woww.

- Năng lực và kinh nghiệm quản trị, điều hành, cần bồi dưỡng trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn; 

- Lực còn là sức khỏe thể chất, tinh thần và mối quan hệ xã hội như thế nào để thực thi dự án;

LÀM LÂU - LÀM LỚN - LÀM LÀNH 

Dự án làm lâu dài không, Phát triển quy mô lớn được không, tuân thủ đạo đức và pháp luật? Phải thỏa thì mới làm.

TAM GIÁC GIỚI: CHÍNH PHỦ - NGƯỜI GIÀU - NGƯỜI DÂN 

Chính phủ luôn cần sự Đồng ngôn Đồng Thuận Đồng hành của người giàu và người dân. Người giàu và người dân cần Chính phủ có quyết sách hiệu quả để phụng sự xã hội và tạo lập giá trị trong mọi mặt từ phát kiến khoa học công nghệ, sản phẩm vật chất và phi vật chất…Các bên điều tương hỗ để đất nước phát triển thịnh vượng và văn minh. 

Cho nên dự án không phạm vào bất kỳ giới nào. Tìm kiếm sự đồng ngôn đồng thuận và đồng hành thì dự án phát triển ngon không thể hình dung.

P/s: Nguyên lý đích đến 

Bạn hãy nhớ làm những gì mình Nói - Nói những gì mình Nghĩ - Nghĩ nhưng gì mình mong muốn - ĐÍCH ĐẾN.

Chúc Bạn thành công.

#Chiakhoacuocdoi

Nhận xét

Kiến thức nội tâm

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI